Sammen kan vi uddanne flere

  Hovedforløbet

En erhvervsuddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet hedder enten EUD, EUX eller EUS og foregår på en erhvervsskole som f.eks. EUC Online.

Hovedforløbet er typisk på 2 år og veksler mellem oplæringsperioder i den virksomhed eleven har fået læreplads og skoleophold på en erhvervsskole.

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb (Kontor, Handel, Detail eller Event) og et hovedforløb (læreplads i en virksomhed). Grundforløbet er teoretisk undervisning som foregår på en erhvervsskole som f.eks. EUC Online. Hovedforløbet, som typisk er på 2 år, veksler mellem oplæringsperioder i en virksomhed og teoretisk undervisning på en erhvervsskole som f.eks. EUC Online. Oplæringsdelen udgør størstedelen af hovedforløbet, idet den teoretiske undervisning kun er på 6-10 uger i løbet af de 2 år.

Skoleperioderne kan indeholde både obligatoriske grundfag og valgfag. I oplæringsperioden i virksomheden oplæres du i de oplæringsmål, som er fastsat for uddannelsen.

Hovedforløbet afsluttes med en prøve. Prøven afholdes i sidste skoleperiode i hovedforløbet og danner grundlag for, om de krav der er fastsat som slutmål for den pågældende uddannelse opfyldes. Prøven omfatter en praktisk og/eller en teoretisk del. Opgaven stilles af hovedforløbsskolen.

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor inden for Administration som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og lærlinge som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder lærlingen skal følge under læretiden inden for administration, hvor fleksibiliteten er stor og lærlingen og den lærepladsansvarlige i virksomheden i høj grad selv tilrettelægger skolearbejdet.

Ved Flexforløb er lærlingen kun på skole én dag om ugen, så virksomheden ikke skal undvære lærlingen i hele uger.

Indhold

Al undervisning foregår online, hvor lærlingen er en del af et virtuelt fællesskab og har alle materialer til rådighed via det virtuelle klasserum. Der er en underviser tilknyttet, som følger lærlingen dagen igennem og lærlingen har sparring med de øvrige kursister på holdet. Lærlingen arbejder med opgaver, som lærlingen sidder med i sin dagligdag og får dermed løst egne problemstillinger eller udfordringer. Mellem hver undervisningsdag sparrer lærlingen med den uddannelsesansvarlige i virksomheden og dermed bliver arbejdet forankret i virksomhedens organisation.

Der tilstræbes en høj grad af involvering af virksomheden. Lærlingen arbejder med opgaver, som tager udgangspunkt i virksomheden og dermed får lærlingen løst opgaver, som er til gavn i hverdagen.

Det betyder i praksis, at den uddannelsesansvarlige inddrages i dialog med lærlingen omkring opgaver og opgaveløsning både før og efter hver skoledag.

Certificering

I faget ”Datahåndtering” vil du skulle gennemføre og bestå to kurser: Et kursus i Persondataforordningen GDPR og et i Cyber- og informationssikkerhed. Disse kurser afsluttes med udstedelse af et certifikat, når du har bestået.

Fag

Skolen udbyder de 4 obligatoriske specialefag. Derudover kan lærlingen i samråd med skole og virksomhed:

 • vælge 2-6 ugers valgfag (gældende for elever under 25 år)
 • vælge 1-5 ugers valgfag (gældende for elever over 25 år)

Lærlingen skal sammen med virksomheden vælge de valgfrie fag. Tilmelding foregår via vores hjemmeside under rubrikken ”Tilmeld lærling til hovedforløb på Kontor Administration som Flex-forløb”. Har du brug for hjælp til valg af valgfag er I velkommen til at kontakte vores lærepladskonsulent.

Indledende studiesamtale

Forud for første skoleperiode, vil lærlingen og den uddannelsesansvarlige blive inviteret til en individuel studiesamtale, hvor forløbet gennemgås og spørgsmål besvares. Denne invitation sendes på mail til begge, af underviseren på forløbet.

Forberedende snak om praksis

Det er vigtigt at der er en dialog mellem lærlingen og den uddannelsesansvarlige forud for hver skoledag. Her er omdrejningspunktet de emner, der er på skemaet for den kommende skoledag og samtidig klædes lærlingen på i forhold til, hvordan forholdene er i virksomheden.

Virksomhedskommunikation

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for hver skoledag, arbejdet praktisk med:

 • Daglig mundtlig kontakt til såvel interne som eksterne målgrupper, fx kolleger, chefer, kunder, klienter, borgere, leverandører
 • Skriftlig kontakt til interne og eksterne målgrupper
 • It-sikkerhed, herunder jævnlig udskiftning af password
 • Mødedeltagelse i forskellige sammenhænge

Lærlingen har kendskab til:

 • Normer for adfærd i virksomheden, såvel formelle som uformelle regler
 • Omgangstone og opførsel overfor kolleger samt eksterne samarbejdspartnere
 • Møder i virksomheden og formålet med møderne

Fagets læringsmål

 • kan løse dine arbejdsopgaver med en professionel tilgang til det skriftlige og mundtlige sprog.
 • kan på baggrund af en mundtlig besked kommunikere et skriftligt budskab og omvendt, herunder omsætte en mundtlig besked fra en kollega til en skriftlig besked til en kunde, hvor du omformulerer talesproget til professionelt skriftsprog og med relevant disposition.
 • kan tale situationsbestemt med kolleger, kunder og andre interessenter, herunder tilpasse dit ordvalg og emnevalg til den professionelle samtale.
 • kan foretage kvalitetssikring af egne og andres tekster og kan anvende hjælpemidler hertil, fx korrekturlæsning, opsætning, tegnsætning, layout og versionering.
 • kan vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at kommunikere mundtligt, skriftligt eller digitalt, når du formidler en intern besked, en mødeindkaldelse, besked til en kunde, en aftale eller lignende.
 • kan tage forskellige referater og stå for mødetilrettelæggelse med fx mødeindkaldelser, bestilling af forplejning og bestilling af lokale.

Optimering af arbejdsprocesser

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for hver skoledag, arbejdet praktisk med:

 • At prioritere egne opgaver i samarbejde med ens nærmeste leder
 • At minimere aktiviteter der ikke hører ind under elevens opgaveportefølje
 • Opgaver i Outlook eller andet kalender- og planlægningsprogram

Lærlingen har kendskab til:

 • Egne opgaver og omfanget af opgaverne
 • Egne opgaver hvor andre i organisationen er afhængig af løsningen for at komme videre
 • Organisationens opbygning samt de arbejdsgange, der er i virksomheden
 • Kommunikations flowet i virksomheden – fra ledelse til medarbejdere og omvendt

Fagets læringsmål

 • kan kortlægge, analysere og optimere administrative arbejdsopgaver samt beregne de økonomiske konsekvenser af optimeringen. Derudover skal du kunne planlægge og optimere din egen arbejdsdag.
 • kan kortlægge, analysere og optimere konkrete administrative arbejdsfunktioner og udregne de økonomiske påvirkninger heraf
 • kan vurdere, hvorvidt optimering af egne administrative arbejdsgange påvirker andre funktioner i virksomheden og vurdere, hvad der er bedst for virksomheden som helhed
 • kan anvende relevante værktøjer til optimering, herunder it værktøjer til mødehåndtering, aftalestyring, adresselister og lignende
 • kan minimere “tidsrøvere”, der hindrer effektivitet i arbejdsdagen, herunder håndtere mails, møder, kolleger mv. på en effektiv og optimal måde
 • kan udarbejde manualer/standardbeskrivelser til andre personalegrupper om optimering af en administrativ arbejdsgang og dens betydning for andre personalegruppers arbejdsrutiner
 • kan anvende modeller til at implementere og vedligeholde løbende forbedringer, dvs. justere dine arbejdsrutiner ud fra en given optimering

Projektadministration

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for hver skoledag, arbejdet praktisk med:

 • At deltage i et eller flere projekter og dermed indgå i en projektgruppe
 • At definere interessenterne for projektet – interne og/eller eksterne
 • At definere formålet for et eller flere projekter sammen med nærmeste leder

Lærlingen har kendskab til:

 • Forskellige projekter i virksomheden og deres formål
 • Hvad han eller hun forventes at bidrage med i projektet
 • Hvorfor eleven deltager i projektet
 • Hvad projektet ventes at bringe og varigheden af projektet

Fagets læringsmål

 • kan indgå i arbejdsopgaver på tværs af virksomheden både internt og eksternt
 • kan koordinere mindre projektopgaver i virksomheden
 • kan anvende metoder og it værktøjer til at prioritere egne arbejdsopgaver i forhold til fx, hvilke der har forrang for andre, og i forhold til tidsfrister
 • kan kvalitetssikre egne arbejdsopgaver, herunder anvende it værktøjer til projektadministration og forstå hvordan kvaliteten af eget arbejde påvirker andre personalegrupper positivt/negativt
 • kan udfylde og ajourføre forskellige projektdokumenter og vedligeholde disse fx risici, interessenter, ressourcer, opgave- og tidsstyring
 • har en forståelse af egne stærke og svage sider i samarbejdet med andre af virksomhedens medarbejdere, samt kan genkende andre medarbejderes roller og funktioner i opgaveløsningen

Datahåndtering

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for skoleperioden, arbejdet praktisk med:

 • At se på forskellige kilder i virksomheden, herunder virksomhedens website, eventuelt intranet samt kunde – og/eller medarbejder kartotek
 • Håndtering og behandling af data i Excel
 • Virksomhedens regelsæt – herunder orientering i personalehåndbog samt virksomhedens IT-politik

Lærlingen har kendskab til:

 • Forskellige kilder, som virksomheden får informationer fra
 • Brug af regneark og regnearksprogrammet Excel
 • Virksomhedens IT-politik

Fagets læringsmål

I faget ”Datahåndtering” vil du skulle gennemføre og bestå et kursus i Persondataforordningen GDPR og et i Cyber- og informationssikkerhed. Disse kurser afsluttes med udstedelse af et certifikat, når du har bestået

 • Formålet med faget er, at eleven kan håndtere virksomhedens data og præsentere data, herunder visuelt, samt at eleven kan håndtere data i forhold til beskyttelse af personoplysninger
 • Eleven kan udpege forskellige datatyper og datakilder i virksomheden og kan anvende dem i forhold til udvalgte arbejdsopgaver
 • Eleven har forståelse af dataetiske problemstillinger i forhold til indsamling af data og kan anvende grundprincipper for dataetik samt kan anvende regler om datasikkerhed og beskyttelse af personoplysninger
 • Eleven kan anvende regneark til at oprette og redigere f.eks. kundelister, eleven kan analysere data om f.eks. salg ved at sortere og filtrere, eleven kan beregne nøgletal ved at anvende simple formler og eleven kan benytte funktioner til rapportering og visuel præsentation
 • Eleven kan rense data i forhold til opstillede kvalitetskrav
 • Eleven ved, hvordan analyse af Big Data kan bidrage til virksomhedens udvikling, herunder effektivisering af arbejdsprocesser

Udvidet Skriftlig kommunikation

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for hver skoledag, arbejdet praktisk med:

 • Daglig skriftlig kontakt til såvel interne som eksterne målgrupper, fx kolleger, chefer, kunder, klienter, borgere, leverandører
 • Skriftligt materiale til forskellige modtagere med forskellige formål; fx salg, oplysning, undervisning, mødeindkaldelse
 • Udformning af forskelligt skriftligt materiale med forskelligt sprogligt indhold
 • At udarbejde tekster til forskellige platforme

Lærlingen har kendskab til:

 • Normer for skriftlig adfærd i virksomheden, såvel internt som eksternt
 • Virksomhedens image samt organisationens ønske om at fremstå som virksomhed
 • De skriftlige opgaver, der ligger i virksomheden

Fagets læringsmål

 • kan arbejde med skriftlig kommunikation i forhold til virksomhedens etiske, juridiske og økonomiske ansvar
 • kan tilpasse dit skriftlige sprog til at fremme forskellige formål med kommunikationen og f.eks. skelne mellem et salgsbrev og en reklamation, mellem erhvervs- og privatkunder eller mellem offentlige og private modtagere i en offentlig organisation
 • beherske forskellige dispositionsprincipper i forhold til breve, blanketter, rapporter og anden korrespondance
 • kan begå dig skriftligt på de sociale medier i professionelt sammenhænge og anvende forskellige digitale medier og forståelsen heraf
 • kan anvende avancerede it-funktioner i tekstbehandling eller andre værktøjer til at understøtte sprogrigtighed, disponering, layout og andre kvalitetskrav i forhold til virksomhedens kommunikation

Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for hver skoledag, arbejdet praktisk med:

 • Daglig mundtlig kontakt til såvel interne som eksterne målgrupper, fx kolleger, chefer, kunder, klienter, borgere, leverandører
 • Mundtlig kommunikation og feedback i samarbejde med nærmeste leder og kolleger
 • At vurdere konflikter og har drøftet årsager til konflikter med nærmeste leder

Lærlingen har kendskab til:

 • Kommunikationsflowet i virksomheden – fra ledelse til medarbejdere og omvendt
 • At påklædning og din attitude på arbejdspladsen har betydning for hvordan andre opfatter dig
 • At forskellige mennesker opfatter ting forskelligt, og at det kan påvirke samarbejdet

Fagets læringsmål

 • kan anvende relevante kommunikationsmodeller til mundtlig kommunikation
 • kan bruge forskellige former for kommunikation målrettet målgruppen med det formål, at få budskabet frem
 • behersker egen rolle i en kommunikationssituation og hvilken betydning fremtoning og sprogbrug har for kommunikationens udfald
 • har kendskab til betydningen af konflikthåndtering både internt og eksternt og kan beherske grundprincipper for konflikthåndtering, herunder fx assertion i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • kan identificere professionel serviceorienteret adfærd og skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd
 • kan anvende teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelsen af menneskers psykologiske spil og forskellige roller og udvise forståelse for krisereaktioner

Præsentationsteknik og personlig fremtræden

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for hver skoledag, arbejdet praktisk med:

 • Forskellige præsentationer – fx præsentation af arbejdsopgaver, produktpræsentationer, arbejdsgange m.v.
 • Præsentationer for forskellige målgrupper i – og eventuelt udenfor organisationen
 • Præsentationsprogrammer som fx PowerPoint eller Prezi

Lærlingen har kendskab til:

 • At der er forskel på at præsentere virtuelt og ved tilstedeværelse
 • De forskellige Av-midler, der er til rådighed i virksomheden
 • Virksomhedens præsentation på Sociale platforme fx LinkedIn, Facebook eller Instagram – eller online via officielt website

Fagets læringsmål

 • skal kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne
 • skal kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruktion
 • kan vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation
 • behersker personlig fremtræden i forhold til fx betoning, kropssprog, nervøsitet, feedback mm.
 • behersker forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion fx mindmap systemet, lektionsplan, manual osv.
 • behersker forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværk-tøjer, fx projekter, tavle, flipover og skriftlige oplæg
 • skal beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion fx mindmapsystemet, lektionsplan, manual osv.

Administration – Kvalitet og service

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for hver skoledag, arbejdet praktisk med:

 • At levere service såvel internt som eksternt i organisationen
 • Kundekontakt – enten direkte som frontpersonale eller indirekte i backupsystemet
 • Have håndteret online samt offline kommunikation med interne og eksterne interessenter via fx mails og telefonmøder

Lærlingen har kendskab til:

 • Virksomhedens organisatoriske opbygning
 • I hvilke områder i organisationen hvor service spiller en vigtig rolle
 • De forskellige kommunikative kanaler, der er til rådighed i virksomheden

Fagets læringsmål

 • Eleven skal kende servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation.
 • Eleven skal kende betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdspartners syn på virksomheden.
 • Eleven skal kende nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt samarbejde mellem virksomhedens enheder.
 • Eleven kende begreberne ekstern og intern kvalitet.
 • Eleven skal kunne yde en god service i udførelsen af de administrative funktioner.
 • Eleven skal kunne anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner.
 • Eleven skal beherske at formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation.

Administration – Salg og markedsføring

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for hver skoledag, arbejdet praktisk med:

 • Kundekontakt
 • Opdatering og udarbejdelse af opslag til de sociale medieplatforme virksomheden befinder sig på
 • Personligt salg i et vist omfang

Lærlingen har kendskab til:

 • Virksomhedens produkter og de vigtigste kunder
 • De medieplatforme virksomheden befinder sig på både til eksternt og til internt brug
 • At fremtoningen såvel i det personlige som i det telefoniske møde med kunden har betydning for salg

Fagets læringsmål

 • Eleven skal beherske forretningsplanen og med den kunne beskrive kundesegmenter samt definere værdiskabelse, afsætningskanaler og midler til pleje af kunderelationer.
 • Eleven skal kunne anvende de sociale platforme både i forhold til kommunikation, markedsføring, planlægning, gennemførelse og evaluering af events.
 • Eleven skal kunne pleje kunderelationer og understøtte mersalg via brug af bl.a. sociale medier.
 • Eleven skal kunne aflæse brugeradfærd og signalværdi i forbindelse med brug af sociale medier.
 • Eleven skal kunne anvende forskellige metoder og modeller til at strukturere og fremme virksomhedens salg både via digitale platforme, i præsentationer og i det opsøgende, personlige salg.

Fagprøven

Lærlingens forberedelse

Lærlingen har i virksomheden forud for skoleperioden, arbejdet praktisk med:

 • Indkredsning og valg af emne til fagprøveprojekt
 • Fastsat mål for projektet
 • Dataindsamling i forbindelse med valg af emne
 • Arbejdet konkret med eget praktiske projekt i virksomheden
 • Reflekteret over om de ønskede forbedringer kom i mål

Lærlingen har kendskab til:

 • Fagområderne som projektet berører
 • Arbejdsgange i virksomheden som berører projektet
 • Vigtigheden af at de fastsatte mål opnås

Læringsmål

Uddannelsen skal afsluttes med en fagprøve, der skal udarbejdes med afsæt i en praktisk problemstilling i virksomheden og efterfølgende evalueres ved en fagprøveeksamen på skolen. Du kan læse mere om fagprøven her

Formalia vedr. opgaven gennemgås på den sidste bundne skoleperiode. Der henvises i øvrigt til skolens hjemmeside.

Når du afslutter din samlede uddannelse, skal du have opnået følgende kompetencemål:

 1. Du kan relatere udvalgte teorier til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.
 2. Du kan vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt.
 3. Du kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler.
 4. Du kan anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver.
 5. Du kan udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser.
 6. Du kan udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav.
 7. Du kan udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.
 8. Du kan udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder fx service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik.
 9. Du kan udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern servicefunktion.
  Opret en uddannelsesaftale med din nye lærling

Når din virksomhed har fundet den lærling som I vil tilbyde en læreplads i hovedforløbet, skal I indgå en uddannelsesaftale. Den svarer i praksis til en ansættelseskontrakt.

Den digitale uddannelsesaftale findes på Lærepladsen.dk. Ved brug af digital uddannelsesaftale er det nemt at udfylde aftalen korrekt.

Når din virksomhed har fundet den lærling som I vil tilbyde en læreplads, skal I indgå en kontrakt om ansættelse. Det som vi kalder en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen svarer i praksis til en ansættelseskontrakt.

Kontakte gerne vores lærepladskonsulent hvis du har spørgsmål eller vil have hjælp til oprettelsen af uddannelsesaftale.

Indgå uddannelsesaftalen digitalt

På Lærepladsen.dk kan du ved at klikke her oprette digital uddannelsesaftale.

Derfor er det en god ide at bruge digitale uddannelsesaftaler:

 • Hurtigt og nemt samarbejde mellem skole og virksomhed.
 • Hurtig oprettelse af mange ens aftaler inden for det samme speciale.
 • Hurtig indhentning af underskrifter fra alle parter og mindre administration.
 • Sikker opbevaring af aftaler og sikker underskrift.
 • Sikker autentifikation med NemID.

Indgå uddannelsesaftalen via manuel blanket

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde en oversigt over de blanketter du skal udfylde ved at klikke her.

  Tilmeld lærling til hovedforløb på Kontor Administration som Flex-forløb

EUC Online - Online erhvervsuddannelse

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor inden for Administration som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og elever som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder eleven skal følge under læretiden og eleven er kun på skole én dag om ugen.

Hvis du ønsker at tilmelde virksomhedens lærling til hovedforløb inden for Kontor Administration som Flex-forløb på EUC Online skal du blot udfylde nedenstående tilmeldingsblanket.

Bemærk at Flex-forløbet kun udbydes inden for Kontor Administration. Hvis din lærling skal tilmeldes hovedforløbet inden for Handel eller Detail eller en anden retning inden for Kontor end Administration, skal det ske direkte til den lokale erhvervsskole som udbyder hovedforløb inden for disse retninger.

OPLYSNINGER OM LÆRLINGEN

OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

OPLYSNINGER OM HOVEDFORLØBET

Hvis du ikke allerede har valgt dine valgfag i forbindelse med din tilmelding til online hovedforløbet, kan det gøres ved at klikke her

  Godkendelse af virksomheden og rekruttering af en lærling

Vi hjælper gerne med at finde jeres næste lærling. EUC Online uddanner løbende elever inden for Kontor, Handel og Detail som er klar til at komme i lære i hovedforløbet i en virksomhed.

Hvis din virksomhed vil ansætte og uddanne lærlinge, skal den være godkendt som lærested. Det er heldigvis nemt og enkelt.

I samarbejde med virksomheder over hele landet uddanner EUC Online elever inden for Butik, Handel eller Kontor. Selve grundforløbet læses som onlineforløb hos EUC Online, og det efterfølgende hovedforløb foregår som elev / lærling i f.eks. din virksomhed.

En erhvervsuddannelse inden for Kontor, Handel eller Detail (Butik) er vores elevers vej til en aktiv og spændende karriere. Derfor står mange kompetente unge og voksne fra EUC Online på spring til at få en læreplads, så de kan færdiggøre deres uddannelse.

Hvis din virksomhed gerne vil ansætte en eller flere lærlinge inden for Kontor, Handel eller Detail (Butik), kan vores lærepladsvejleder hjælpe med vejledning og rådgivning både med ansættelse, men også med planlægning af elevens uddannelsesforløb i virksomheden. Vi kan blandt andet hjælpe med:

 • Ansættelse af lærling trin for trin
 • Godkendelse af virksomheden som uddannelsessted
 • Planlægning af uddannelsesforløb i virksomheden
 • Skoleophold og fagprøver under hovedforløbet
 • Søgning efter en EUC Online elev

Her på siden kan du læse mere om hvordan din virksomhed ansætter elever og hvordan du kan bruge EUC Online i processen.

Ansættelsesforløbet

Ansættelsesforløbet består af tre dele. Først skal virksomheden godkendes til at have lærling(e). Herefter indgår elev og virksomhed en kontrakt om ansættelse. Afslutningsvis skal uddannelsesforløbet planlægges når virksomheden og eleven har fundet hinanden.

Hvis din virksomhed vil ansætte og uddanne lærlinge, skal den være godkendt som lærested. Du kan læse meget mere om godkendelse af virksomhed som lærested nedenfor.

Når virksomheden er godkendt, kan du finde en lærling. Det kan du f.eks. gøre på Lærepladsen.dk, som er Undervisningsministeriets elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Online Mini-Jobsamtaler

På EUC Online afholder vi løbende Online Mini-Jobsamtaler, hvor virksomheder og elever fra EUC Online kan komme i kontakt med hinanden. Kontakt vores lærepladskonsulent for mere information om hvordan din virksomhed kan deltage i vores Online Mini-Jobsamtaler.

Søg efter en elev på EUC Online

På EUC Online har vi en intern online jobportal samt et online jobforum, hvor du har mulighed for at få virksomhedens jobopslag med. Du behøver blot at sende joboplaget til skolens lærepladskonsulent på mail. Dit jobopslag vil herefter blive eksponeret for alle elever på EUC Online inden for den relevante uddannelsesretning.

Uddannelsesaftale

Når din virksomhed har fundet den lærling som I vil tilbyde en læreplads, skal I indgå en kontrakt om ansættelse. Det som vi kalder en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen svarer i praksis til en ansættelseskontrakt. Ved brug af den digitale uddannelsesaftale er det nemt at udfylde uddannelsesaftalen korrekt og samarbejdet mellem skole, virksomhed og elev foregår hurtigt og problemfrit.

Kontakte gerne vores lærepladskonsulent hvis du har spørgsmål uddannelsesaftalen.

Uddannelsesforløbet

Når virksomheden og eleven har fundet hinanden, skal uddannelsesforløbet planlægges. Eleven skal under ansættelsen i virksomheden på skoleophold i et antal uge – typisk 6-10 uger. Disse skoleophold koordineres og indkaldes af hovedforløbsskolen. På Lærepladsen.dk kan du oprette digital uddannelsesaftale.

På uddannelsesnævntes hjemmeside kan du finde skabeloner til oplæringsplaner inden for de forskellige uddannelsesretninger ved at klikke her.

Hvis du har spørgsmål er er du velkommen til at kontakte vores lærepladskonsulent.

Hvis din virksomhed vil ansætte og uddanne lærlinge, skal den være godkendt som lærested. Har din virksomhed aldrig haft en læring før, og vil I gerne uddanne en eller flere lærlinge i jeres virksomhed, skal virksomheden først godkendes som lærested.

Uddannelsesansvarlig

I virksomheden skal I udpege en uddannelsesansvarlig, der har det overordnede formelle ansvar for lærlingens uddannelse. Dernæst skal I også udpege den eller de oplæringsansvarlige, der skal stå for elevens daglige oplæring og vejlede og støtte lærlingen gennem oplæringen. De oplæringsansvarlige skal enten selv være faglærte eller have relevant erhvervserfaring som beskrevet i godkendelsesskemaet for de enkelte uddannelser.

Som udgangspunkt skal en ansøgning behandles indenfor 2 uger, og virksomheden får skriftlig besked om godkendelsen.

På www.Lærepladsen.dk kan godkendte oplæringsvirksomheder herefter opslå ledige lærepladser og søge profiler frem på lærepladssøgende elever.

Hvad kræver det for at blive godkendt?

En virksomhed kan godkendes som lærested, hvis den kan oplære lærlingen i overensstemmelse med uddannelsens regler om oplæring og den kan sikre lærlingene tilfredsstillende oplæringsforhold.

Forskellige uddannelser/specialer har forskellige krav til at blive godkendt som lærested, og kravene til oplæring mv. fremgår af de faglige udvalgs godkendelses-/ansøgningsskemaer.

Afhængigt af oplæringsforholdene, kan en godkendelse have forskelligt omfang.

Gode oplæringsforhold kræver, at der både er tilstrækkelige arbejdsopgaver og oplæringsansvarlige tilstede i oplæringsvirksomheden og hver uddannelse har derfor nærmere regler for, hvor mange lærlinge virksomheden må have samtidigt. Det afhænger blandt andet af, hvor mange fastansatte medarbejdere, der opfylder kravene til at være oplæringsansvarlige.

Du kan hente godkendelsesblanketter på uddannelsesnævntes hjemmeside ved at klikke her.

Kilde: uddannelsesnaevnet.dk

Når virksomheden er godkendt, kan du finde en lærling. Det kan du f.eks. gøre på Lærepladsen.dk, som er Undervisningsministeriets elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Online Mini-Jobsamtaler

På EUC Online afholder vi løbende Online Mini-Jobsamtaler, hvor virksomheder og elever fra EUC Online kan komme i kontakt med hinanden. Kontakt vores lærepladskonsulent for mere information om hvordan din virksomhed kan deltage i vores Online Mini-Jobsamtaler.

Søg efter en elev på EUC Online

På EUC Online har vi en intern online jobportal samt et online jobforum, hvor du har mulighed for at få virksomhedens jobopslag med. Du behøver blot at sende joboplaget til skolens lærepladskonsulent på mail. Dit jobopslag vil herefter blive eksponeret for alle elever på EUC Online inden for den relevante uddannelsesretning.

Elevens løn og arbejdstid

Elevens arbejdstid og løn følger som minimum overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde. Virksomheden skal betale løn til sine elever i hele praktiktiden, også under skoleophold. Virksomheden kan dog modtage refusion fra AUB for disse perioder.

Enhver virksomhed skal i øvrigt overholde lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Virksomheden og eleven kan kontakte organisationerne i de overenskomstbærende parter for nærmere vejledning.

Ferie

Ferieloven gælder også for elever, dvs. elever har også ret til ferie.

En ny ferieordning trådte i kraft den 1. september 2020, hvor der indføres samtidighedsferie. Læs mere om den nye ferieordning på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Der er også i den nye ferieordning en særregel for elever med ret til betalt ferie i første og andet hele ferieafholdelsesperiode. Se nærmere § 42 i lov om ferie.

Sygdom og barsel

For lærlinge med en uddannelsesaftale, der samtidigt hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel, når de ikke strider mod erhvervsuddannelseslovens regler, og det samme gælder bestemmelserne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel.

Lønrefusion og tilskud

Når lærlingen er under skoleophold kan virksomheden modtage lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Dette sker ved at virksomheden modtager et orienteringsbrev fra AUB, når AUB har modtaget indberetningen fra skolen om, at virksomhedens lærling har været i skole. Herefter bliver lønrefusionen og evt. befordring automatisk udbetalt efter 10 dage til virksomhedens NemKonto.

AUB yder endvidere tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgivere har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Skolen oplyser om tilskudsforholdene i det konkrete tilfælde.

Vejledning om uddannelsesaftaler, hovedforløb og lærepladssøgning

Lilian Vester
Lærepladskonsulent

 • 71 99 04 61

 • live@eucnvs.dk

 • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om rekruttering og uddannelsesforløb eller vil høre mere om hvordan din virksomhed indgår en uddannelsesaftale med en kommende lærling inden for Butik, Handel eller Kontor” 

Vejledning om fag på hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb

Jeanette Andersen
Hovedforløb

 • 71 74 91 12

 • jeaa@eucnvs.dk

 • Man-Fre 08-16

“Ring til mig hvis du har spørgsmål om hvordan hovedforløbet Kontor som Flex-forløb er opbygget og hvilke fag vi udbyder på Flex-forløbet eller vil høre mere om hvordan den uddannelsesansvarlige i virksomheden bakker op om lærlingens skoleophold” 

Tag Hovedforløbet inden for Kontor  Administration som Flex-forløb (fjernundervisning)

EUC Online udbyder hovedforløbet på Kontor som Flex-forløb, der henvender sig til virksomheder og elever som ønsker større fleksibilitet i gennemførelse af skoleperioderne under læretiden.

Flexforløbet er en onlineversion af de skoleperioder eleven skal følge under læretiden og eleven er kun på skole én dag om ugen, så virksomheden ikke skal undvære eleven i hele uger.

 • Ingen transport til og fra skole

 • Kun på skole én dag om ugen

 • Arbejd i dit eget tempo

 • Stor fleksibilitet

Onlineuddannelse og fjernundervisning på EUC Nordvestsjælland | online